Všeobecné podmienky a pravidlá účasti na výzve a hre o ceny 28-DŇOVÁ VÝZVA NA CHUDNUTIE - SÚŤAŽ „PRED A PO“ 

1. Všeobecné

Prijatím týchto všeobecných podmienok uzatvárate so spoločnosťou Sensilab záväznú právnu dohodu, ktorej ustanovenia sú uvedené nižšie. 

Vyhlasovateľom výzvy a hry o ceny 28-DŇOVÁ VÝZVA NA CHUDNUTIE - SÚŤAŽ „PRED A PO“ (ďalej len výzva) je: Sensilab d. o. o. so sídlom na adrese Verovškova 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko (ďalej len "Sensilab").

Podmienky a pokyny na účasť sú v plnom znení uverejnené na webovej stránke: https://www.slimjoy.sk.

Všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s výzvou sú uvedené na webovej stránke https://www.slimjoy.sk/privacy-challenge28 a všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Sensilab sú uvedené na webovej stránke https://www.slimjoy.sk/privacy-policy.

Výzva a výhra v hre sú aktívne od 1. januára 2022 do 31. marca 2022, 23:59 hod. vrátane, na webovej stránke: https://www.slimjoy.sk/terms-conditions-challenge28.

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1.Účasť na výzve  

Výzvy, v rámci ktorej organizátor zbiera a spracúva údaje o chudnutí, sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré majú záujem zapojiť sa do výzvy, súhlasia s podmienkami a vyplnia zverejnený formulár.

Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu výzvy zúčastniť len na základe písomného súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Výzvy a hry o ceny sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Sensilab d. o. o., ich blízki rodinní príslušníci, používatelia rodinných bonusov spoločnosti Sensilab ani nikto iný, kto je spojený s organizáciou tejto výzvy a súťaže o ceny. 

 

2.2 Účasť v hre o ceny 

Hry o ceny sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré:

  • sa zaregistrujú na stránke https://www.slimjoy.sk/challenge28-signup.

  • vyplnia požadované údaje, 

  • súhlasia s podmienkami účasti v hre o ceny a na konci výzvy uvedenej v bode 2.1,

  • pošlú fotografiu, na ktorej je viditeľný nápis "PRED", označujúci čas pred začiatkom chudnutia,

  • v období od 20.12.2021 do 31.1.2022 zakúpili jeden alebo viacero produktov na chudnutie, za predpokladu, že produkty boli plne zaplatené, a ďalej za predpokladu, že kupujúci neuplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy,

  • nahrajú fotografiu s nápisom "PO", na ktorej je vyznačený čas po schudnutí, za podmienok uvedených v bode 2.1. Zasielanie fotografií "Pred" a "Po" je možné do 31. marca 2022 do 23:59 hod.

  • fotografie môžu byť vo formáte .jpg alebo .png a ich veľkosť nesmie presiahnuť 2 MB na jednotlivú fotografiu. 

Každý jednotlivec sa môže zúčastniť len raz. Po odoslaní fotografie dostane účastník potvrdzujúci e-mail na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

Na neúplné prihlášky sa nebude prihliadať.

Každý, kto splní podmienky uvedené v bode 2.2, sa bude môcť zúčastniť na hre o cenu 1000€. 

Spomedzi všetkých účastníkov v celej Európe sa vyžrebuje jedna (1) výhra vo výške 1000 €.

 

 

3. Používanie a zverejňovanie fotografického materiálu, osobných príbehov a iných osobných údajov účastníkov

Účasťou v hre o ceny účastníci súhlasia s tým, že ich meno, priezvisko, bydlisko (nie celá adresa), všetok fotografický materiál, ktorý zaslali spoločnosti Sensilab, a osobné príbehy (svedectvá) môžu byť zverejnené na webových stránkach spoločnosti Sensilab a iných vlastných komunikačných kanáloch spoločnosti Sensilab, a tým sprístupnené komukoľvek. 

Spoločnosť Sensilab si vyhradzuje právo odstrániť zo svojho servera všetky fotografie, ktoré považuje za urážlivé, diskriminačné, zlomyseľné, neslušné, nenávistné, výhražné, vulgárne, podnecujúce k nenávisti, násiliu a prejavom rasovej, etnickej, náboženskej alebo rodovej neznášanlivosti, obsahujú symboly a označenia symbolizujúce totalitné režimy alebo sú inak považované za rozrušujúce a/alebo nevhodné na zverejnenie, a to podľa plného uváženia promotéra Sensilab.

Fotografie vyjadrujú názory a stanoviská účastníkov výzvy a hry o ceny, nie spoločnosti Sensilab.  

 

4. Výber víťazov

Zo všetkých zaregistrovaných účastníkov, ktorí sa zúčastnia za podmienok uvedených v bode 2.2, spoločnosť Sensilab d. o. o. vyžrebuje výhercu 4. apríla 2022 vo svojom sídle v Ľubľane, a to prostredníctvom 3-člennej komisie. 

Výherca bude zverejnený na webovej stránke https://www.slimjoy.sk/challenge28-signup najneskôr do 12. apríla 2022.

Výherca bude o výhre a spôsobe jej prevzatia informovaný e-mailom zaslaným na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri registrácii, do 8 dní od vyžrebovania. Ak účastník v tejto lehote neodpovie, vzdáva sa nároku na výhru. Ak si prvý výherca nevyzdvihne výhru v stanovenej lehote (8 dní), komisia sa do 8 dní stretne znova a zopakuje žrebovanie podľa bodu 4. Tento proces sa môže opakovať dovtedy, kým nebude možné odovzdať cenu výhercovi, ktorý si ju včas vyzdvihne.  

 

5. Výherný fond 

Cenu vo výške 1000€ venuje spoločnosť Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ľubľana, Slovinsko. Keďže cena presahuje sumu 50 €, je potrebné k nej pripočítať DPH. Ak sa bydlisko výhercu nachádza v krajine, kde euro nie je oficiálnou menou, výhra bude výhercovi vyplatená v miestnej mene, prepočítaná podľa oficiálneho výmenného kurzu Európskej centrálnej banky v deň žrebovania. V takom prípade sa pravidlá o DPH môžu líšiť od vyššie uvedeného ustanovenia tohto bodu 5.

 

6. Povinnosti účastníkov hry o ceny 

Spoločnosť Sensilab si vyhradzuje právo zadržať výhru, ak:

  • vzniknú pochybnosti o pravosti údajov a férovosti účasti

  • sa zistí, že účastník nepostupoval v súlade s týmito všeobecnými podmienkami 

  • výherca neposkytne správne osobné údaje a/alebo ak mu nemožno oznámiť výsledok. 

Účastníci, ktorí nesplnia podmienky, budú vyradení pred žrebovaním cien. 

 

7. Sťažnosti a reklamácie 

Všetky sťažnosti a reklamácie rieši organizátor. Sťažnosti a reklamácie môžu účastníci zasielať na adresu info@slimjoy.sk. Opodstatnené reklamácie budú vyriešené v zákonom stanovených lehotách a účastník bude o výsledku informovaný.

Pre všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s výzvou, je príslušný súd v Ľubľane, Slovinská republika, a použijú sa zákony Slovinskej republiky (bez kolíznych ustanovení). 

8. Zmeny v hre o ceny 

Spoločnosť Sensilab má právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto podmienky z dôvodov technického alebo obchodného charakteru alebo z dôvodov na strane verejnosti. 

Spoločnosť Sensilab bude účastníkov vhodným spôsobom a na vhodnom mieste informovať o akejkoľvek zmene týchto podmienok. V prípade zmeny pravidiel môžu účastníci odstúpiť od účasti na hre o ceny nesplnením podmienok účasti na hre o ceny.   

 

9. Záverečné ustanovenia 

Spoločnosť Sensilab nezodpovedá za prípadné škody spôsobené technickými problémami s poskytovateľmi internetu, problémami s internetovým pripojením alebo inými technickými problémami, ako sú, okrem iného, technické problémy počas žrebovania výhier.

Účastníci môžu získať pomoc a podporu počas celej výzvy na adrese: info@slimjoy.sk

Akékoľvek otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výberom a príslušnými pravidlami a nie sú upravené týmito podmienkami, zodpovie alebo vyloží výbor organizátora.

Rozhodnutia výboru týkajúce sa akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu a príslušných pravidiel sú konečné, platné pre všetkých účastníkov a nemožno ich napadnúť. 

 

Pravidlá výberu sú k dispozícii na webovej stránke https://www.slimjoy.sk/terms-conditions-challenge28 počas celého trvania výzvy. 

 

Ľubľana, 17. decembra 2021